HUSORDENSREGLER

Husordensregler for Utsikten borettslag gjennomgått og godkjent på ekstraordinær generalforsamling den 08.12.2004. Endret på generalforsamling 25.04.2019. Endret på generalforsamling 25.05.2023.

1 Formål og omfang

Husordensreglene er å anse som en del av husleiekontrakten. Reglene godkjennes av generelforsamlingen. De er ment å fremme trivsel, godt bomiljø, fellesskap og samvær for dem som bor i borettslaget.

Bruk av leiligheten skal ikke sjenere andre. Ved brudd på husordensreglene kan styret bruke forskjellige virkemidler ovenfor andelseier/beboer slik som innkalling til samtale, skriftlige advarsler og om nødvendig gå til oppsigelse av andel.

Klager fra beboere om mislighold av husordensreglene, skal gjøres skriftlig til kontoret/styret. Utenom åpningstid kan vaktselskap kontaktes.

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseier/beboere er ansvarlig for å etterleve reglene og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Utsikten borettslag har særlige regler for garasjen samt dyreholdsavtale. Disse er å anse som en del av husordensreglene.

2 Orden

Risting eller banking av matter, tøy, osv. fra vinduer og veranda er ikke tillatt. Unntak er der hvor det ikke ristes/bankes ned på leilighet under.

Inngangsparti/ veranda skal holdes ryddig.

Grilling er kun tillatt med elektrisk grill eller gassgrill. Vis hensyn til naboer.

Det skal alltid være ro i leiligheten og borettslaget fra kl. 23:00 til kl. 08.00.

Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med kontoret.

Boring, spikring/banking og andre høylydte aktiviteter skal ikke foregå mellom kl. 20.00 og kl. 08.00 på hverdager.

Boring, spikring/banking og andre høylydte aktiviteter skal ikke foregå på søndager, helligdager og røde dager.

3 Om dyr

Dyreholdet skal ikke være til sjenanse for naboer eller til skade for bygningen.

Hund er tilltatt. Ved anskaffelse av hund plikter beboer å melde fra til kontoret for registrering samt signering av dyreholdsavtale.

Katt er kun tillatt som "innekatt". Det er ikke tillatt å lufte katten ute uten bånd. Ved anskaffelse av katt plikter beboer å melde fra til kontoret for signering av dyreholdsavtale.

Det er ikke tillatt å mate fugler ute i borettslaget. Fuglemating medfører økt tilstrømming av fugler, økt styør, ansamling av fugleskitt, reir og andre skadedyr.

4 Søppel

Søppelet skal kildesorteres hjemme i fargede poser og kastes i innkastlukene som er plassert i heishusene, nord for helsesenteret og utenfor hovedinngang. Hvis innkastet er fullt, gå til neste innkast.

Poser for sortering finnes i hovedinngang og huken ved plan 6 (inngang heis øvre sør).

På parkeringsplass utenfor hovedinngang er det miljøstasjon for sortering av tekstiler, glass og metall.

På forretningssenteret kan du levere EE-avfall.

Søppel som ikke passer i søppelsuget, skal beboer selv bringe til avfallsanlegg.

5 Snørydding

Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for snørydding på eget inngangsparti utenfor leiligheten samt måking av snøskjermer/tak og veranda.

Snøen må ikke legges i gata slik at den hindrer ferdsel.

Verandaer skal kun måkes på fastsatte tidspunkt jfr. årets måkekalender.

Ved særskilt behov for måking av snø utenom oppsatt tidspunkt, skal kontoret kontaktes for avtale.

6 Leilighetene

Andelseier/beboer er ansvarlig for å ikke ha ubetenksom omgang med vann.

Andelseier/beboer kan blir gjort ansvarlig for skader påført leiligheten ved vannlekkasjer fra oppvaskmaskin, kjøleskap eller annet.

Andelseier/beboer må straks melde fra til kontoret/styret om det merkes veggdyr/skadedyr eller lignende i leiligheten.

Andelseier/beboer er ansvarlig for å varsle  om andre skader på bygningskropp.

I samsvar med borettslagsloven, vedtekter, husordensregler og husleiekontrakt er andelseier ansvarlig for innvendig vedlikehold av leiligheter og boder.

Ved ombygging skal endring av vann og avløpsrør godkjennes av kontoret og nødvendig dokumentasjon fra sutroisert rørlegger på utført arbeid, skal sendes kontoret. Ingen må starte meisling i vegger og gulv uten godkjenning.

Ved bygningsmessig endring av leiligheten skal andelseier/beboer rette seg etter de pålegg som kontoret bestemmer.

Andelseier/beboer er jf. vedtekten og borettslagsloven også ansvarlig for elektriske ledninger fra sikringsskap, vannrør fra stoppekran og avløp til sluk.

Skade på rør eller sanitæranlegg som skyldes for dårlig oppvarming eller skjødesløs behandling, er andelseier ansvarlig for.

Det er forbudt å kaste saker og ting i toalettet som kan forårsake tette avløp. Tett kloakk kan forårsake oversvømmelse i leilighetene og føre til store omkostninger. Ved tett kloakk vil andelseier bli gjort økonomisk ansvarlig. Kun urin, avføring og dopapir skal i do.

Andelseier/beboer har ansvar for å sørge for nødvendig vedlikehold for å unngå tilstopping av alle avløp i leiligheten.

Matrester og fett skal ikke i avløpet.

Montering av varmepumpe eller vedfyring er ikke tillatt.

Ved skalder som skyldes manglende vedlikehold eller skjødesløshet fra andelseier/beboer, vil egenandel på borettslagets forsikring bli belastet andelseier.

7 Utvendig fasade

Det er ikke tillatt med noen permanente utvendige fasadeendringer uten godkjenning fra styret i Utsikten og Sameiestyret. Eksempelvis oppsett av antenner, utvidelse av platt, legge brostein, montering av nye lyspunkter, sete opp skilt, solskjerming/markiser, skifte farge og så videre.

Ved ønske om bygging av tak over veranda skal det utføres ihht. utarbeidet beskrivelse som fås utlevert fra kontoret. Kostnader til dette er andelseiers ansvar.

Jf. vedtektene er andelseier ansvarlig for maling av definerte flater ved egen inngang og veranda, oljing av egen platt og verandaplatt(er).

Ingen skal male høyere enn man rekker fra bakken eller lav gardintrapp. I de tilfeller beboer ikke kan utføre maling som beskrevet over, plikter beboer å kontakte kontoret for hjelp.

Det foreligger malingsbeskrivelse til hver leilighetstype som alle er pålagt å følge.

Maling og olje for du på kontoret. Maleutstyr må den enkelte selv anskaffe.

8 Kontroll

Jf. borettslagsloven skal styret eller person (kontoret) oppnevnt av styret ha anledning til å foreta:


Inspeksjon av leiligheten for å kunne konstatere om det er veggdyr, skader eller andre mangler.

Regelmessig kontroll av leiligheten.

Kontroll av leiligheten ved salg.

9 Parkering utendørs

Daglig parkering skjer på egen plass i garasjen, utenfor garasjeanlegget (på nordsiden), parkeringsplasser foran forretningssenteret og helsestasjon.

Eier av garasjeplass eller leier av utendørs p-plasser skal fortrinnsvis benytte denne.

Hele Utsikten er P-Sone.

Parkering utenom anviste parkeringsplasser eller i strid med skilting og vedtekter, er ikke tillatt.

Det er forbudt å parkere uregistrerte kjøretøy, campingvogner, tilhengere mm. på våre p-plasser utendørs.

Etter skriftlig søknad til kontoret kan det likevel gis kortere dispensjon dispensasjon vedrørende punkt over. Etter utløp av dispensasjon skal kjøretøyet fjernes.

Kjøretøy uten tillatelse blir tauet bort på eiers regning.

Vi har eget regelverk som regulerer bruken av garasjen.

10 Gatene

Enkelte gater i borettslaget har vektbegrensninger på 8 tonn totalvekt. Dette på grunn av forhold under gatene som garasje, leiligheter og næringslokaler. Overskridelse av dette medfører erstatningsansvar.