HUSORDENSREGLER

Sist vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 08.12.2004

Husordensregler for Utsikten borettslag gjennomgått og godkjent på ekstraordinær generalforsamling den 08.12.2004.

Husordensreglene kan anses som en del av husleiekontrakten. De er ment å fremme trivsel og godt naboskap for dem som bor i laget. Man kan også kalle dem nærmere bestemmelser om bruken av bolig og fellesareal i det praktiske samlivet mellom andelseierne. Reglene fastsettes av styret, men beboerne kan kreve at de tas opp på generalforsamlingen.

Reglene er nødvendige når man bor så tett som på Utsikten. Vi håper at disse reglene virker stimulerende og legger til rette for samvær, fellesskap og trivsel i borettslaget. For de som velger å bryte disse reglene vil styret ta i bruk midler som: klagebrev, bøter og om nødvendig utkastelse slik at det skal være flott å bo på Utsikten for de som holder seg til regelverket.

 1 Hovedregel

Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at vedtatte ordensregler blir fulgt.
Leiligheten skal ikke brukes så det den genererer andre.
Reglementet inneholder ikke bare plikter, det skal også sikre borettshaverens orden, ro og hygge i hjemmene.

 2 Ordensregler

A) Risting eller banking av matter, tøy, osv. fra vinduer og veranda er ikke tillatt.
B) Inngangsparti/ veranda skal holdes ryddig.
C) Grilling skal kun foregå med elektrisk grill eller gassgrill.

 3 Hund og katt

A) Hund er tillatt dersom hundeavtalen ( se nedenfor ) er godtatt og underskrevet.

Hundeholdsavtalen er som følger:
1. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene ang. hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere, som lar hunden gå løs i den tiden det er båndtvang.
2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, f. eks. Skraper på dører og karmer, skade på blomster, planter grøntanlegg, m.v. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener ,o.l.
3. Dersom det kommer berettige klager over mitt dyrehold, genererer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvisttilfelle avgjør styret etter behandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget.
4. Denne erklæringen betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betraktes som vesentlig mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamling til enhver tid finner det nødvendig å foreta.
B) Inne – katter er kun tillatt dersom det ikke innebærer ubehageligheter for naboene.
C) Det er forbudt med ute – katter.

4 Regler om ro i leiligheten

A) Det skal alltid være ro i leiligheten fra kl. 2300 og 0800.
B) Musikkundervisning tillates bare etter særskilte avtaler og samtykke fra de nærmeste naboene.
C) Høylydt tale, sang og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl. 0800 og etter kl. 2300.
D) Radio og tv må benyttes hensynsfullt og avdempet etter kl. 2300
E) Boring, spikring og andre høylydte aktiviteter skal ikke foregå etter kl. 2000 på hverdager.
F) Boring, spikring , musikkøving og andre høylydte aktiviteter skal ikke foregå etter kl. 1800 på lørdager.
G) Boring, spikring , musikkøving og andre høylydte aktiviteter skal ikke foregå på søndager og helligdager.

 5 Søppel

Søppelet skal kastes i innkastlukene som er plassert:
Plan 12 Heishus nord og sør
Plan 9 Heishus nord og sør
Plan 6 Heishus nord og sør
Plan 4 Heishus nord og sør
Utenfor hovedinngang
Nord for helsesenteret
På parkeringsplass nedfor hovedinngang er det kastestasjon for glass og metall

 6 Vinter

A) Snørydding besørges av de enkelte borettshaverne, innenfor det naturlige området for huset.
B) Verandaer skal kun måkes på fastsatte tidspunkt.
C) Alle rom må være såpass oppvarmet at vannledninger ikke fryser.
Skade på rør eller sanitæranlegg som skyldes for dårlig oppvarming eller skjødesløs behandling, er borettshaverne ansvarlig for.

 7 Leilighetene

A) Borettshaverne er ansvarlig for ubetenksom omgang med vann
B) Borettshaverne må straks melde fra til styret om det merkes veggdyr eller lignende i leiligheten. Det må også varsles om andre skader på bygningene.
C) Borettshaverne er ansvarlig for skader påført leiligheten ved vannlekkasjer fra oppvaskmaskin, kjøleskap eller annet.
D) I samsvar med husleiekontrakten må borettshaverne selv besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leiligheter og boder, eventuelt rette seg etter de pålegg som styret bestemmer om oppussing. Ved fraflytting kan styret tilbakeholde del av omsetningssum inntil oppussingen er foretatt.
E) Det understrekes på det sterkeste at det er forbudt å kaste saker og ting i klosettskålen, som kan forårsake forstoppelse.
En tett kloakk kan forårsake oversvømmelse i leilighetene og omkostninger av uant
rekkevidde, samt ubehagelig lukt. Ansvar blir gjort gjeldende.
For å nevne hvor likegyldige enkelte er kan det nevnes at det i tette kloakker er funnet:truser,sanitetsbind,rå poteter,store fisker,vaskekluter,plastikkposer,tamponger,osv. osv

8 Kontroll

Styret eller person oppnevnt av styret har anledning til uhindret å foreta:
1) Inspeksjon av leiligheten for å kunne konstatere om det er veggdyr, skader eller andre mangler.
2) Kontroll av leiligheta.
3) Kontroll av leiligheta ved salg.

9 Parkering utendørs
Daglig parkering skjer på parkeringsplasser nedenfor prix og helsestasjonen eller utenfor garasjeannlegget.
1. Parkering utenom parkeringsplasser medfører gebyr på kr. 500 eller borttauing, jfr
skilting i borettslaget.
2. Forbud mot parkering av uregistrerte kjøretøy samt campingvogner og tilhengere
på våre p-plasser utendørs.
3. Etter skriftlig søknad kan det gis dispensasjon på maks 1mnd.
4. Etter utløp av dispensasjon skal kjøretøyet fjernes.
5. Kjøretøy uten tillatelse blir tauet bort på eiers regning.

 10 Varmepumpe

Montering av varmepumpe er ikke tillatt da borettslaget har en byggningmasse som
ikke er tilpasset dette.

 11 forsikring

Ved skader som skyldes manglende vedlikehold eller skjødesløshet fra
andelseier/beboer, vil egenandelen på forsikringen belastet beboer. For 2009 utgjør
egenandelen kr. 10.000

 12 ombygging

Ved ombygging og endring av vann og avløpsrør som er godkjent av styret skal
nødvendig dokumentasjon fra autorisert rørlegger på utført arbeid sendes
borettslaget.

 13 Oppsett av antenner

Borettslaget har utarbeidet retningslinjer for oppsett av antenner. Dette gjelder
oppsett av alle typer antenner som parabol, ulike radioantenner samt antenner for
trådløst internett. Retningslinjer fås ved henvendelse til kontoret. Ulovlig oppsatte
antenner regnes som brudd på husleiekontrakten.

 14 Gatene

Da borettslaget har garasje, boliger og butikk under veiene har vi en vektbregrensning 8 tonn totalvekt. Overskridelse medfører erstatningsansvar.

 15 GarasjenDenne har eget regelverk som regulerer bruken av garasjen.

Andelseieren skal på egen kostnad innenfor boligen og i ytre rom som hører boligen til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen, eller ved felles ledninger og anlegg.

Ansvarsfordeling

For å ha klarest mulig forståelse av ansvarsforholdet/oppgavefordelingen
for vedlikehold av leiligheten mellom borettslaget og andelseierne, ikke
minst for vaktmesterens tjeneste lister vi her opp de viktigste områdene:

Andelseiers ansvar:
A) Fornying av tapet, maling og gulvbelegg.
B) Vedlikehold av dører, låser, nøkler, vinduer, panelovner, elektriske ledninger fra boligens apparattavle, varmtvannsbereder, sikringer, batteri til røykvarsler, brannslange eller slukkeapparat.
C) Bytting av innvendige dører, låser, nøkler, panelovner, elektriske ledninger fra boligens apparattavle, sikringer, batteri til røykvarsler, brannslange eller slukkeapparat, når dette trengs
D) Vedlikehold av sanitærporselen, badekar og kraner.
E) Istandsetting og oppstaking av innvendige kloakkledninger/rør til egen vannlås.
F) Vedlikehold av sanitærporselen, badekar og kraner.
standsetting og oppstaking av innvendige kloakkledninger/rør til egen vannlås.
G) Bytting av kjøkkenhette samt rensing/erstatning av filter til denne.
H) Vedlikehold av ytre rom/bod herunder beising, utelampe, ringeapparat, postkasse m.m
I) Vannkranen på toalettsisternen og hovedstoppekranen stenges ved bortreising. Dette for å unngå følgeskader ved evt. Vannlekkasje.
J) Ved grilling skal det brukes elektrisk eller gassgrill.
K) Ved bytting av varmtvannsbereder skal denne flyttes på vaskerommet, unntatt i 2 – roms – leilighetene.

Bygningsmessige forandringer/ombygging av leiligheten som berører bærende konstruksjoner eller felles installasjoner som:

Kabel – tv eller vann/avløpsrør kan ikke gjøres uten samtykke fra styret.
Vaktmester, evt. styret må i alle tilfeller kontaktes. Vi oppfordrer samtidig alle om å være særlig oppmerksom på lekkasje eller antydning til dette, og melde fra snarest mulig dersom lekkasje oppdages, slik at skadevirkningene kan begrenses.

Borettslagets ansvar:
A) Ytre vedlikehold av bygninger.
B) Vedlikehold av felles rom og arealer, deriblant grøntanlegg, lekeplasser o.l.
C) Felles kabelnett for tv t.o.m. tilkoblingsboks.
D) Elektrisk ledningsnett fram til sikringsskap.
E) Ytre og innvendige rør fram til stoppekran og vannlås
F) Reparasjoner av innvendige skader som skyldes tak lekkasje o.l.
G) Bytting av ventilasjonsvifter.
H) Bytting av varmtvannstank. Ved bytting av varmtvannsbereder tar Utsikten på seg alle kostnader, foruten kr. 3.000 som blir andelseiers egenandel.